منبع واتس


منبع تحت فشار واتس تأمین کننده منبع واتس میباشد.

مشخصات مخارن تولیدی ارس واتسضخامت بدنه کاملا استاندارد ایتالیا ( از جنس فولاد مبارکه اصفهان ) که از این نظر از سایز مخازن مشابه در بازار کاملا برتر میباشدچنانچه مصرف کنندگان وزن محصولات این شرکت را با سایرین مقایسه نمایند براین  امر واقف خواهند شدمخزن 100 لیتری ضخامت 1.5 میلیمتر 17.8 کیلوگرممخزن 80  لیتری ضخامت 1.5 میلیمتر 16 . کیلوگرممخزن 60  لیتری ضخامت 1.25 میلیمتر 11.2 . کیلوگرممخزن 50  لیتری ضخامت 1.25 میلیمتر 10 . کیلوگرممخزن 24   لیتری ضخامت 1 میلیمتر 4.7 . کیلوگرمتیوپتیوپ های مورد استفاده از برند SAFA ایتالیا با ظرفیت های کاملا استانداردمخزن 100 لیتری تیوپ 150-100 لیتریمخزن 80 لیتری تیوپ 100-80  لیتریمخزن 60  لیتری تیوپ 50-80  لیتریمخزن 50 لیتری تیوپ 50-35  لیتریمخزن 24 لیتری تیوپ 24 لیتریابعاد و ارتفاع مخزن ها کاملا استاندارد و در قیاس با مخرن های مشابه دارای ارتفاع و قطر کاملا متفاوت استاستفاده از فلنج های یک پارچه و ضد زنگجوشکاری تمام اتوماتیکرنگ کوره ای کاملا استاندارد